Regulamin


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/4health/domains/4health.com.pl/public_html/wp-content/themes/landingcamps/page.php on line 32

Regulamin

I. DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Sprzedawca – Daniel Zreda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 4health Daniel Zreda z siedzibą w Młochowie (kod: 05-831) przy ul. Aleja Kasztanowa 90a, NIP 5252430369; kontakt ze Sprzedawcą: e-mail: info@4health.com.pl, telefon: 602 865 045 (dostępny w godzinach 8.00-18.00).
3. Strona, Strona internetowa, Serwis – www.4health.com.pl
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony.
6. Umowa – umowa sprzedaży lub świadczenia Usługi zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem.
7. Zamówienie – wyrażenie woli zawarcia umowy ze Sprzedawcą na warunkach określonych ofertą dostępną na Stronie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, które odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na Stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.

II. ZASADY OGÓLNE
1. Użytkownik składający Zamówienie w Serwisie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.
2. Zamawianie w Serwisie odbywa się w opcji bez rejestracji konta Użytkownika. Serwis nie przewiduje rejestracji Użytkowników.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy tak dotyczącej sprzedaży produktów, jak i świadczenia usług, na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Użytkownikiem.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu to dowolna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie urządzenia Użytkownika oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych w zakresie łącza internetowego Użytkownika, w szczególności co do odpowiedniej szybkości transferu danych.
5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Ma to szczególne odniesienie co do komentarzy pozostawianych przez Użytkowników pod artykułami publikowanymi na Stronie. Sprzedawca zastrzega sobie odmowę publikacji komentarza, jego moderację lub usunięcie gdy będzie naruszał Regulamin, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub uzasadniony interes Sprzedawcy.

III. ZAWARCIE UMOWY
1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na Stronie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
2. Procedura zawarcia umowy sprzedaży na Stronie za pomocą formularza Zamówień:
– procedura rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka („zapisuję się”),
– złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na Stronie, po wypełnieniu formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie),
– dla skutecznego złożenia Zamówienia Użytkownik powinien znaczyć pole z akceptacją Regulaminu i zapoznać się z klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stosowaną na Stronie.
3. Umowa sprzedaży Produktów lub umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z momentem dokonania płatności przez kupującego.
4. Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności za Produkty i Usługi:
płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy: 50 1020 5558 1111 1843 8650 0101,
płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, z przekierowaniem do strony tego serwisu w celu wykonania tzw. szybkiej płatności. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
5. Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, pod rygorem anulowania Zamówienia.

IV. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe uzyskiwane od Użytkowników na warunkach określonych w Polityce prywatności dostępnej na Stronie.
2. Zgodnie z „Ustawą o świadczeniach usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych” podpisując Kartę Kwalifikacyjną wyrażają państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa, na utrwalenie wizerunku Państwa dziecka dla potrzeb realizacji ofert oraz w celach marketingowych przez firmę „4health”, a także na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.

V. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z działaniem strony internetowej lub innymi aspektami niż wadliwość Produktów Użytkownik może składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym (w szczególności w art. 556-576 k.c.). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi produkt lub usługę bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Użytkownika nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
3. Reklamacja z tytułu wadliwości produktu może zostać złożona przez Konsumenta na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu lub usługi do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem na tle zawartej umowy sprzedaży będzie sąd wg siedziby Sprzedawcy.
3. Użytkownik po dokonaniu płatności za produkty i usługi może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby. Konieczne dla wystawienia faktury jest podanie numeru NIP Użytkownika będącego przedsiębiorcą i w takim charakterze dokonującego zakupu. Jeżeli Użytkownik najpóźniej do momentu realizacji Umowy nie poda numeru NIP, traktuje się Umowę jako zawartą przez Konsumenta.
4. Zawartość naszej strony (treść, kształt, struktura) chroniona jest przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie materiałów (takich jak: zdjęcia, teksty, grafiki itp.), całości lub fragmentu kodu strony, a także pozostałych elementów graficznych stanowiących layout jest zabronione bez zgody Serwisu.
5. Wszystkie materiały dostarczane przez Serwis w ramach strony internetowej są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych lub edukacyjnych. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, które mogą wyniknąć w wyniku samodzielnego zastosowania porad.
6. Potwierdzam zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi w karcie kwalifikacyjnej uczestnika, programie obozu, regulaminem obozu oraz szczegółowymi informacjami o obozie i z treścią Warunków Uczestnictwa, które przyjmuję do wiadomości i akceptuję.

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie odpowiemy na wasze pytania.
Potrzebujesz więcej informacji?